Etiket: iptal davası

DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ DAVALARI

DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ DAVALARI

              Anayasanın 129’uncu maddesi ile yargı denetimine tabi olması güvence altına alınan disiplin cezalarına ilişkin iptal davaları, kendine has özellikler içermektedir. Öyle ki; memurun görev yaptığı kuruma göre disiplin cezalarına ilişkin hükümler değişiklikler gösterebilmektedir. Bu kapsamda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi personeller

b) 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na tabi personeller

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi personeller hakkında birbirinden ayrıksı hükümler içerdiği gözetilerek her somut olay kapsamında ayrı değerlendirme yapılmalıdır.

              Kurumların personellerine ilişkin düzenlemeler içeren özel kanunlarda boşluk olan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki hükümler uygulanmalıdır.

DİSİPLİN CEZASININ İPTAL NEDENLERİ

              Disiplin cezalarına ilişkin olarak açılacak iptal davalarının temelini, disiplin cezalarının mevzuata uygun olarak tesis edilip edilmediği  sorusu oluşturur. Şayet disiplin cezasını tesis eden idare, Kanun’un gerektirdiği usul ve esaslara aykırı şekilde disiplin cezası tesis etmiş ise disiplin cezasının iptali gerekir.  Bu kapsamda bir disiplin cezasının hukuka ve kanuna uygunluğu şekil, sebep, konu, amaç ve yetki açısından değerlendirilecek bu unsurlardan herhangi birinin sakatlığı halinde söz konusu disiplin cezasının iptali gerekecektir. 

              Memurlar bakımından disiplin cezasını gerektiren fiiller 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 124 ila 145’inci maddeleri arasında düzenlenmiş olup diğer kanunlarda yer alan ve disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeler içeren hükümlerin genel kanun niteliğinde olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na uygun olması gerekir.

              657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği de iptal davaları bakımından oldukça önem arz etmektedir. Zira Kanun’un genel esaslarını belirlediği pek çok husus yönetmelik  kapsamında düzenlenmiş olup disiplin cezasının iptali ile sonuçlanan pek çok iptal davasının temelini oluşturmaktadır.

              657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memurlarına uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezası olarak sıralanabilir.

              Anayasanın 40’încı maddesinin ikinci fıkrası gereğince memur hakkında tesis edilen disiplin cezası usulüne uygun olarak hakkında disiplin cezası uygulanması yönünde karar alınan memura tebliğ edilmeli ve anılan tebliğe konu evrakta, disiplin cezasına karşı başvurulabilecek kanun yolları ve süresi gösterilmelidir. Aksi halde memura tebliğ edilen disiplin cezasına ilişkin kanun yollarına ilişkin hak düşürücü olarak düzenlenen  süreler işlemeye başlamayacak ve kişi zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla her zaman dava açma yoluna başvurabilecektir.

DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ

              Memur hakkında uygulanan disiplin cezalarına karşı yargı yoluna başvurulmadan önce idari bir yol olarak disiplin cezalarına itiraz edilmesi mümkündür. Buna göre;  disiplin cezası kendisine tebliğ edilen memur bağlı bulunduğu kuruma itiraz edebilir.

              İtiraz merci verilen disiplin cezasına göre değişmekte olup;

a) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı Disiplin Kurulu’na

b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı Yüksek Disiplin Kurulu’na

 kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir.

              Süresi içinde itiraz edilen disiplin cezaları, itiraz mercilerinin bu konuda verecekleri karar veya süresi içinkarar vermemeleri üzerine kesinleşir. Söz konusu usulün istisnası Devlet memurluğundan çıkarma cezası olup devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı itiraz yolu kapalıdır. Devlet Memurluğundan çıkarma cezalarına karşı ancak yargı yoluna başvurmak suretiyle cezanın iptali sağlanabilmektedir.

              Devlet memurluğundan çıkarma cezasına karşı ise itiraz yolu bulunmamakta olup ancak yargı yolu ile anılan cezanın iptali sağlanabilmektedir.

              Memur hakkında tesis edilmiş disiplin cezasına karşı yapılan itiraz neticesinde, ilgili disiplin veya yüksek disiplin kurulu tarafından ya itirazı kısmen kabul ederek cezayı hafifletebileceği gibi disiplin cezasını tamamen de kaldırabilir ya da başvurucunun itirazını yerinde görmeyerek reddedebilir.

              Ancak memurun itirazı neticesinde memura daha ağır bir ceza verilmesi söz konusu olamaz. İtirazın reddedilmesi halinde ise disiplin cezası kesinleşir ve hakkında disiplin cezası uygulanan memur itiraz sonucunun kendisine tebliğ tarihinden itibaren 60 günlük süre içinde iptal davası açabilir . Ayrıca idarenin disiplin cezasına itiraz halinde 30 gün içinde olumlu  veya olumsuz bir cevap vermemesi söz konusu başvuruyu zımmen ret ettiği anlamına gelir ve 30 günlük cevap süresinin ardından 60 günlük dava açma süresi başlar.

DİSİPLİN CEZALARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇMA SÜRESİ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

              Disiplin cezasının ağırlığına bakılmaksızın idare mahkemesinde disiplin cezasının iptali davası açılması mümkündür.

              Memur hakkında tesis edilen disiplin cezasına karşı iptal davasında görevli ve yetkili mahkemenin belirlenmesi hem yargılamanın makul bir sürede tamamlanması hem de yargılama giderlerinin minimum  düzeyde tutulması için oldukça önem arz etmektedir. Disiplin cezalarının iptali istemi ile açılacak iptal davalarında görevli mahkeme idare mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise memurun disiplin cezası aldığı tarihteki görev yeri olup iptal davası memurun disiplin cezası aldığı tarihteki görev yerinde açılmalıdır.

              İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenen 60 günlük süre içinde disiplin cezasına karşı yargı yoluna başvurulmaması halinde ise disiplin cezası kesinleşir.

              Disiplin cezasının iptaline ilişkin daha fazla bilgi ve hukuki destek almak için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Bizi Arayın